Bemærk!!

NordfynsWeb kræver en bredere skærm.
Prøv med telefonen i bredformat.

Lokalhistorie i Veflinge Sogn
Stillebæk skole

Af Asger Frederiksen
Materialet er venligst stillet til rådighed af Søndersø Lokalhistoriske Arkiv
Denne artikel blev publiceret i arkivets årsskrift 1996
Digitalisering af artiklen er foretaget af NordfynsWeb

I anordning for almueskolevæsenet på landet af 29. juli 1814 bestemtes blandt andet, at sognene skulle opdeles i skoledistrikter, således at de, der undervistes, ikke måtte have længere vej til skolen end 1/4 mil (eller lidt mindre end 2 km.) fra deres hjem.

I Veflinge sogn havde man hidtil kun haft en skole, den såkaldte degneskole, som var beliggende i Veflinge i den nordlige del af sognet. Derfor blev der i 1822 oprettet et sydligt skoledistrikt og en skole i Stillebæk ved Rugårds landevej.

Pastor J. Fr. Boesen købte på skoledistriktets vegne en mindre landbrugsejendom, "Stillebækhuus" kaldet, med tilhørende 6 tønder land på matrikel nr. 3a af Ventelykkegård. Sælger var dødsboet efter husmand Jørgen Larsen, på datterens Kirsten Jørgensdatters vegne, og auktionsskødet på 855 rigsbankdaler blev tinglyst den 16 september 1823.

Skolen var taget i brug i 1822, hvor sognepræsten visiterede skolen for første gang. "Den 25. oktober var jeg i den nye oprettede Skole i Veflinge Sogns søndre Del, Stillebækskolen. Da Børnene i denne nye Skole ere saa forskellige Skoledistrikter samlede fra, ere det intet under, at der er Kundskaber saa forskellige, at fra det første ikke kan gøres den Fremgang man maatte ønske."

Ved skolens start havde man opført en ny skolebygning øst for det gamle stuehus. Ifølge en brandtaksation fra 1826 var "Stillebæk Skole tilforn forsikret for 600 Rigsbankdaler. Skolen tilhører Skoledistriktet. Østre Bygning: 6 Fag, 11 Alen dyb, af Grundmur med Fyr-overtømmer, til Skolestue, Bogkammer og Forstue, med gipset Loft, Gulve af brændte Steen, engelske Vinduer og hollandske Døre. 1 Skorsten af brændte Steen. Straatag. Forsikret mod Ildsvaade for 200 Rigsbankdaler. Denne Bygning ikke før forsikret."

Skolen havde to klasser, nederste og øverste, med skift ved 10 års alderen. Børnene gik i skole hveranden dag. Skolens første lærer blev Peder Jensen Schmidt. Han var født 1797 og var seminarieuddannet, som det krævedes efter 1814, og var kort forinden blevet gift med frøken Margrethe Achen, Rugård. Fra lærer Schmidts embedstid fra 1822 til 1841 findes provst Boesens visitatsnotater, og disse tyder på nogen fremgang i standpunkter i perioden. Dog er dette ikke tilfældet i 1840, efter Boesens død, hvor skolekommissionen i et brev fra amtsdirektionen gøres bekendt med, at "ved visitationen fandtes Stillebæk skoles tilstand så slet, og skolen i alle de prøvede fag så langt tilbage, at en forandring snarest mulig skal og må forestå." Amtsdirektionen foreslog, at lærer Schmidt straks gav plads for en dygtig hjælpelærer. Seminarist Niels Peder Lund blev ansat, og lærer Schmidt forlod skolen i november 1841, idet han byttede embede med Peder Krog i Vindinge i Vejle amt.

Fra lærer Krogs embedsperiode 1841 til 1854 findes foruden visitationer en karakteristik af skolen i "Beskrivelse af Skolelærerembeder i Fyens Stift 1851." Der var stadig to skoler i Veflinge sogn, og Stillebæk skole beskrives på følgende måde: "Nærværende Lærer P. Krog, 44 aar, ansat i Vindinge ved Vejle 1830, forflyttet til Stillebæk 1841. Skolen har 113 Børn. I Distriktet: 45 Gaarde og Boelsteder, 71 Huse med Jord, samt 16 jordløse Huse og Indsiddere. Skolestuen er bygget for sig selv i den østlige Side af Gaarden. Lærerens Beboelseslejlighed er i det hele taget anstændig. Udhusene er af vel gammel bygning, men vel vedligeholdte og svarende til deres bestemmelse. Det hele vedligeholdes af Distriktet. Haven der ligger sønden for Vaaningshuset udgjør knap 1 Skæppe Land, med nogle gode Frugttræer. I gode og ikke alt for tørre Somre, tilstrækkeligt med Vand, der hæves af en Pumpe i Gaarden. Boligen ligger isoleret og kun nogle Smaahuse ere i nærheden. Jordlodden, der udgjør omtrent 6 Tønder Land, ligger ved Skolen og er af almindelig bonitet og Staar for 6 Skæpper Hartkorn. Distriktets Beboere har hidtil ikke holdt Hegnet i forsvarlig stand, hvorfor og Markfreden ej har været den bedste."

Ved folketællingen 1850 nævnes foruden lærer Krog og familie også huslærer Aagesen-Müller 26 år, som boende i skolen. Efter 1850 nævnes lærer Krogs lange sygdom flere gange i visitationerne. Der er også pladsproblemer, og 1853 opfordrer distriktssogneforstanderskabet til at indrette endnu en skolestue, hvilket dog blev afslået.

I april 1854 nævnes skolelærer Krogs entledigelse (afskedigelse) og i november samme år indstillede direktoratet Krogs enke til pension af Stillebæk skoleembede. Lærer Krog blev tilsyneladende ikke begravet i Veflinge sogn, da han ikke er indført i kirkebogen.

I 1854 blev Nis Nissen kaldet til lærer i Stillebæk. Han var 28 år og født i Brøns, Haderslev amt. Det blev en meget lang embedsperiode. Hele 46 år var Nissen lærer ved Stillebæk skole, men det blev hurtigt bemærket, at Nissen var en dygtig lærer. Allerede ved visitationen året efter hans tiltrædelse roser provst Hald skolen for fremgang, og i 1857 visiterede biskop Engeltoft skolen og skrev, at lærer Nissen, som forbandt gode kundskaber og lærergerning, med flid og nidkærhed havde bragt sin skole til et meget tilfredsstillende standpunkt i alle fag, ligesom alle børn havde haft fremgang.

Gode standpunkter følger næsten hver visitation i lærer Nissens tid. Der er undtagelser, men så nævnes også, at skolen er overfyldt, og at læreren trænger til hjælp. De nævnte hjælpelærere var åbenbart kun ansat periodevis.

I 1872 modtog sognerådet en skrivelse fra direktoratet med en opfordring til - på baggrund af et børnetal på 247 i sognets to skoler og i pogeskolen i Veflinge - enten at antage en af ministeriet foreslået plan fra 1854 om oprettelse af en ny skole ved Hedeboerne og forflytning af Stillebæk skole til Væde mark, eller at oprette en pogeskole ved Stillebæk i lighed med den i Veflinge. Sognerådet gik ind for pogeskolen, og den blev indrettet i en stue hos boelsmand Niels Jørgensen i Stillebæklund. Senere flyttedes pogeskolen til husmand Jørgen Knudsen i Marienhøj ved landevejen. Lærer ved pogeskolen blev Peder Christian Henriksen, som også var lærer ved pogeskolen i Veflinge.

Der var efterhånden store vedligeholdelsesudgifter ved Stillebæk skole. Navnlig lærerboligen var gammel og forfalden. Derfor vedtog Veflinge sogneråd i slutningen af århundredet at bygge en ny skole i Stillebæk. Bygningen stod klar i april 1901 og rummede to klasseværelser, der benyttedes af skolens fire klasser. Over klasseværelserne fandtes en lærerindelejlighed, mens førstelæreren boede i en fritliggende lærerbolig.

Sognerådet havde ansøgt amtet om tilladelse til at optage et lån på 4.000 kr. i forbindelse med skolebyggeriet, og samtidig solgtes skolelodden på ca. 4 tønder land med gamle ladebygninger, på den modsatte side af Rugårds landevej, for 2.600 kr., og den gamle skole og en have for 1.225 kr. Opførelsen af den ny skole kom altså til at koste ca. 8.000 kr.

Lærer Nissen kom ikke til at undervise i den ny skole. I december 1900 visiterede provst Hald skolen og noterede, at lærer Nissen, der var blevet dekoreret med Dannebrogsordenens hæderstegn for sin lange embedstid, skulle afgå med pension fra l. januar 1901.Som ny førstelærer ansattes Søren Madsen, der var født i 1873, og som siden 1893 havde været andenlærer ved Veflinge skole. Han var meget aktiv i foreningsarbejde og formand for Veflinge gymnastikforening. Samtidig ansattes lærerinde frøken Karen Rasmussen fra Odense. De var begge dygtige lærere, som underviste en årrække ved skolen. I 1914 flyttede Søren Madsen til et embede i Bederslev, og frøken Rasmussen holdt i 1918.

I 1914 blev Peder Jørgensen Lund kaldet til førstelærerembedet. Han var født i 1871 og var først blevet uddannet ved snedkerfaget, inden han begyndte på seminariet. Efter sin embedseksamen havde han været ansat ved flere skoler, og var således en erfaren lærer, da han begyndte i Stillebæk. Som afløser for frøken Rasmussen ansattes frøken Karen Eriksen, der var født i Odense i 1892, og som havde haft vikararbejde ved Odense skolevæsen.

Provst Laurits Balslev visiterede skolen i 1920, hvor han fandt, at såvel ældre som yngre børn var særdeles velunderviste af begge lærere, som havde delt arbejdet mellem sig. Særligt i religion og retskrivning gaves gode præstationer. Skolens elevtal var 109. Ved visitationen i 1930 gav provst A. Nicolajsen skolen de samme gode standpunkter. Elevtallet var da 90.

Lærer Lund tog sin afsked den 31. januar 1937, på grund af alder, og som ny førstelærer ansattes Magnus Fabricius, født 1908. Det var en yngre og meget dygtig lærer, der sammen med frøken Eriksen kom til at stå for skolens undervisning i mange år.Frøken Eriksens gerning afsluttedes i 1956, da hun som følge af sygdom var nødt til at holde op efter 38 års ansættelse. Herefter underviste lærerinde fru Valdborg Rasmussen de små klasser som afløser indtil 1959, hvor lærerinde fru Mary Moseholm ansattes og havde sit virke ved skolen til 1963.

I 1963 stod den ny centralskole Veflinge Sogneskole ved Vedel Simonsensvej færdig, og Stillebæk og Veflinge gamle skoles æra var slut. Både lærer Fabricius og lærerinde Mary Moseholm fortsatte som undervisere ved den ny skole i mange år.

Asger Frederiksen.

NordfynsWeb
Klik på den lokalitet du søger information om

Udvalgte emner
Fortidsminder Gadekær Kirker Mindesmærker Naturområder Slotte og herregårde Skulpturer Øvrige Lokalhistorie Cykelruter på Nordfyn
Gamle nyheder
Nordfynske vejnavne Nordfynske stednavne
Kun for sjov - lidt tidsfordriv om Nordfyn
© Hanne og Benny Doré

Vestergade 16, Særslev. 5471 Søndersø
NordfynsWeb blev udgivet i perioden 2001-2005

NordfynsWeb opdateres ikke.
Der kan derfor være informationer som ikke længere er aktuelle.
Info:
Kontakt (09.00-18.00)
Hanne Doré: 30 24 10 98
Benny Doré: 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Mail Åbningstider
Nyhedsmail
Få besked om nye vine eller årgange, nyt fra vingårdene, gode tips eller måske et godt tilbud fra DoréDelicato.

Tilmelding Arkiv
Køkkenskriverier:
Det blev et år med tegninger
26. januar 2023
Sidste år begyndte jeg på en suite tegninger inspireret af den evigt v.....
Læs mere
Kirkemusik
10. januar 2023
Ved ikke hvorfor, men nu er det anden gang jeg har været heldig med at.....
Læs mere

Vestergade 16 | Særslev | 5471 Søndersø
Telefon 30 24 10 98 / 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Email: info@doredelicato.dk