Bemærk!!

NordfynsWeb kræver en bredere skærm.
Prøv med telefonen i bredformat.

Lokalhistorie i Veflinge Sogn
Købeskov og Tevringe

Af Asger Frederiksen
Materialet er venligst stillet til rådighed af Søndersø Lokalhistoriske Arkiv
Denne artikel blev publiceret i arkivets årsskrift 1994
Digitalisering af artiklen er foretaget af NordfynsWebI den sydlige del af Veflinge sogn, mellem Morudskov og Stillebæk, hvor Rugårdslandevej snor sig i det bakkede terræn, ligger egnen omkring Købeskov og Tevringe. Ifølge Vedel Simonsen har hele den sydlige del af sognet i ældre tider været dækket af skov. I stedet for en landevej over Vigerslev og Veflinge, skal Dronning Margrethe I have ladet skoven rydde og anlagt landevejen, som førte forbi kongsgården Rugård.

Der har været flere gravhøje, bl.a. to ved Tevringe og en samling høje ved Købeskov, som alle er forsvundet. Flere gravhøje i Morudskov er også forsvundet, senest er en gravhøj med kampesten i det sydvestlige hjørne af skoven blevet udjævnet og stenene spredt ud ved afhugning af skoven for ca. 20 år siden.

Stavidsåen løber gennem egnen fra Rugård og Sasserod til Morudskov, som en naturlig afgrænsning af området mod syd. En gejstlig jordebog fra 1571 nævner 3 gårde under Købeskov og 3 gårde under Tevringe. På et matrikelkort fra 1810, som danner baggrund for matrikuleringen af 1844, ses disse seks gamle steder, som har numre fra eet til seks.Matr. nr. 1 er gården Store Købeskov, som ligger ved Nymarksgyden. 1493: Kobeschow, har engang hørt under Harritslevgård, som da tilhørte kongen og nævnes i Valdemars jordebog. I matriklen 1644 tilhører gården assessor Morten Mikkelsen, som da ejede Dallund og Ørritslevgård. En søn af denne, Søren Mortensen døde ifølge Veflinge kirkebog på Store Købeskov i 1767.

Selvejergårdmand Peder Simonsen døde i 1779, og herefter kan man følge gården og dens ejere helt til vore dage.Matr. nr. 2: Lille Købeskov, en mindre gård, lidt nordøst for Store Købeskov, benævnes også "Pughuset" i matriklen 1688 og hører da under Veflinge Kirke. Senere i 1735 hører den under Langesø med fæstere, der skifter fra far til søn indtil 1864, hvor Hans Jørgensen køber gården af Langesø som selveje.

Matr. nr. 3 er Hestehavegård, som ligger syd for landevejen ved Morudskov. I 1644 "Hestholm", tilhører den, som Store Købeskov, Morten Mikkelsen til Dallund. Senere er gården kommet under Langesø. I 1735 nævnes Hestehauge som et boelsted, der dog senere bliver en noget større ejendom. 1832 bliver Christen Pedersen selvejer af gården, som i midten af 1800-tallet ejes og beboes af godsforvalter Pade på Langesø.

Matr. nr. 4 og 5 er de to Tevringgårde. Rugård ejede begge gårde i 1600-tallet, derefter har de sammen med Rugård hørt under Ryttergodset. Efter Ryttergodsets ophør frasolgte Rugård gårdene til selveje i 1770erne. Matr. nr. 4 ligger ved Tevringevej syd for landevejen. Denne gård blev tidligere kaldt Haugård på grund af slægten Haugård, som ejede den fra 1818 til 1943. Gården har også heddet Bøgegård. Tevringgården ved landevejen er matr. nr. 5. En af de første selvejere af denne gård var Hans Olsen, der kom fra Andebølle. Efter at være blevet enkemand to gange, giftede han sig for tredie gang i 1789 med den 19 årige Kirsten Nielsdatter fra Gadsbølle.

Hans Olsen døde i 1792, og Kirsten Nielsdatter giftede sig med Mads Larsen, som blev næste ejer af gården. Denne døde i 1803, og Kirsten Nielsdatter blev gift med Anders Pedersen, som overtog gården. Kirsten Nielsdatter døde i 1820, 50 år gammel og havde da født 2 børn med Hans Olsen, 4 med Mads Larsen og 4 med Anders Pedersen. Dennes efterkommere ejede gården indtil 1923, hvor disse oprettede et legat for enlige kvinder.

Matr. nr. 6: Den sidste af de helt gamle gårde er Sjældenglad, en lidt mindre gård, lige ved foden af Tevringe bakke. Ved matriklen i 1644 nævnes den at tilhøre Fru Karen Bille, men hører i øvrigt under Rugård og Ryttergodset som Tevringegårdene. Sjældenglad blev selvejergård i 1799, da den sidste fæster Hans Larsens datter Anna Hansdatter giftede sig med Christen Hansen, og denne købte gården af Simon Amager på Rugård. Disse seks gamle gårde, som ligger spredt, som gårdene i de tidligere skovegne i den sydlige del af Hårslev sogn, har næppe haft noget dyrkningsfællesskab som landsbyerne. Flere af dem har været samme families bolig gennem flere generationer.

Efter at gårdene er blevet selveje, er jord blevet frasolgt, så mindre gårde og huse er opstået i 1800-tallet. Således gården Købeskovlund, der ligger ved Nymarksgyden, mellem landevejen og Store Købeskov, på jord fra denne frasolgt i 1814. Det var skytten Niels Rasmussen Lund fra Langesø, som var første ejer af denne gård. Købeskovlund frasolgte i 1823 jorden langs Morudskov hvorpå ejendommen Dyrehavelund er opstået. Det var en søn fra Store Købeskov, Peder Hansen, der fik denne gård, og denne familie ejede den indtil 1929. Bygningerne lå tidligere på marken ved skoven, men blev i 1915 flyttet ud til landevejen.

Husene ved landevejen er for de flestes vedkommende opbygget på jord fra Tevringgård matr. nr. 4. Således ejendommen Højlund på Tevringe bakke, som tidligere hed Tevringelund. Gården Skovvang beliggende ved landevejen over for Dyrehavelund, med sin jord langs Hestehavegård er opstået på jord fra Tevringgård matr. 4. Også bygningerne til Skovvang lå tidligere tilbage på marken mod syd under navnet "Smedestedet", hvilket skyldes smeden Esben Gregersen, som havde stedet i fæste, før det blev selvejer i 1823. Gården er flyttet ud til landevejen i 1912.Ved sydvesthjørnet af Morudskov ligger matr. nr. 4 b. Højrestødehus, antagelig opført 1812-13, som daglejerhus med et mindre jordtilliggende. Herfra førte tidligere en vej over markerne, forbi Smedestedet og ud til Tevringevej. Højrestødehus var indtil 1865 et fæstehus under Store Vædeledgård.

Syd for Højrestødehus, på Væde mark, tidligere kaldet Væde højremark, lå tidligere to mindre landbrug, som begge er forsvundet. Højrestedet eller "Brøndlykkestedet", som nedbrændte lige efter århundredeskiftet og Højrehuset, som også nedbrændte, men først i 1960-erne. Ingen af disse huse er genopbygget, og jorden er lagt under naboejendommene.

Tre jordløse huse, som lå i Tevringe i ældre tid er forsvundet. Matr. nr. 8 var et fæstehus under Hestehavegård og lå i nærheden af Skovvang. Matr. nr. 9: et hus ved landevejen, lige over for Nymarksgyden, samt matr. nr. 10, et hus under Tevringgården, beliggende ved landevejen, omtrent ved Stillebæk. Et hus matr. nr. 11, ligger ved Banggårdsvej i Stillebæk. Det gamle hus, som tidligere lå her, kaldtes "Spørgesygehuset". Også ved Købeskov har der ligget et hus, nemlig "Købeskovhus". Ved folketællingen i 1801 et daglejerhus med jord, som senere tilhørte Købeskovlund og er forsvundet omkr. 1916. Trøstebjerg kaldtes bakken ved siden af gården Skovvang. Her lå Drejermøllen, en mindre vejrmølle, som var drivkraft til snedkervirksomheden under den. Møllen er forlængst forsvundet, men bygningen ved værkstedet er stadig beliggende der.

I udkanten af Morudskov i Vigerslev sogn, ligger Strygerhuset. Også et meget gammelt sted, som har tilhørt skiftende ejere af skoven. Ved matriklen 1688 hører huset under Gyldensteen, og gør det indtil 1807, hvor det kom under Rugård, da denne købte en del af skoven. Efter 1842 hører Strygerhuset under Langesø, som da opkøber og samler næsten hele Morudskov. Navnet Strygerhuset har muligvis forbindelse med et teglværk, som skal have ligget i nærheden. Af en brandtaksation i 1836 fremgår det, at huset tidligere bestod af en trelænget bygning.Der er bygget enkelte huse i området i første halvdel af dette århundrede, men i nyere tid er der kommet yderligere en halv snes parcelhuse til omkring Rugårdsvej - Nymarksgyden og ved Tevringevej.

Nye tider i landbruget med mere stordrift har bevirket, at de fleste af de mindre ejendomme og gårde i området i dag enten bortforpagtes eller er frasolgt jorden til større gårde.

NordfynsWeb
Klik på den lokalitet du søger information om

Udvalgte emner
Fortidsminder Gadekær Kirker Mindesmærker Naturområder Slotte og herregårde Skulpturer Øvrige Lokalhistorie Cykelruter på Nordfyn
Gamle nyheder
Nordfynske vejnavne Nordfynske stednavne
Kun for sjov - lidt tidsfordriv om Nordfyn
© Hanne og Benny Doré

Vestergade 16, Særslev. 5471 Søndersø
NordfynsWeb blev udgivet i perioden 2001-2005

NordfynsWeb opdateres ikke.
Der kan derfor være informationer som ikke længere er aktuelle.
Info:
Kontakt (09.00-18.00)
Hanne Doré: 30 24 10 98
Benny Doré: 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Mail Åbningstider
Nyhedsmail
Få besked om nye vine eller årgange, nyt fra vingårdene, gode tips eller måske et godt tilbud fra DoréDelicato.

Tilmelding Arkiv
Køkkenskriverier:
Udvalgte værker fra 2023
07. januar 2024
Så er årets lille hæfte sendt til trykkeriet. Du kan smugkigge på udva.....
Læs mere
Barbera d'Alba
21. november 2023
Bel Colle Barbera d'Alba Ape Reale Ny vin i sortimentet Barbera Ape .....
Læs mere

DoréDelicato | Vin&Kunst
Vestergade 16 | Særslev | 5471 Søndersø
Telefon 30 24 10 98 / 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Email: info@doredelicato.dk