Bemærk!!

NordfynsWeb kræver en bredere skærm.
Prøv med telefonen i bredformat.

Lokalhistorie i Veflinge Sogn
En fæstekontrakt fra Veflinge sogn

Af Viggo Abildtrup
Materialet er venligst stillet til rådighed af Søndersø Lokalhistoriske Arkiv
Denne artikel blev publiceret i arkivets årsskrift 1994
Digitalisering af artiklen er foretaget af NordfynsWeb

Gården Marienro, der ligger nogle få hundrede meter nordvest for Veflinge kirke, var tidligere fæstegård under hovedgården Elvedgård. I begyndelsen af 1800-tallet var Marienro beboet af Elvedgårds godsforvalter Jacob Maar. Ved hans død i 1824 blev fæstegården overdraget til enken "madam" Louise Catrine Maar.

I 1848 udfærdigedes nedenstående fæstekontrakt, underskrevet af Vedel Simonsen, til enkens datter "jomfru" Nicoline Maar. Datteren giftede sig senere med Peter Larsen, der overtog fæstet, og den gamle enke fortsatte med at bo på Marienro (på aftægt), indtil sin død i 1855. Vedel Simonsen, der døde i 1858, havde gennem mange år været en hyppig gæst på Marienro hos Louise Maar, der hørte til hans nærmeste vennekreds.

I den omfattende brevveksling, som Vedel Simonsen og hans ungdomsven, københavneren E. C. Werlauff (historiker og bibliotekar) førte gennem et halvt århundrede, omtales Marienro i forbindelse med Louise Maars død 1855. Werlauff havde under et tidligere besøg på Elvedgård fået det løfte, at han kunne overtage fæstet på Marienro, når enken engang døde. Werlauff minder i et brev Vedel Simonsen om løftet, og det afføder nogle bemærkninger i tre breve:

(W. til V. S. ll. sep. 1855):

".....Med hensyn til Madam Maars Dødsfald kan bemærkes, at Du engang lovte mig Gaarden i Fæste efter hendes dødelige Afgang. Jeg vil ei videre insistere paa dette Løftes Opfyldelse, før den næste Gang, maaske om 10 à 20 Aar, bliver ledig. Imidlertid kan det dog interessere mig at erfare, hvo der har faaet den i Fæste, hvor stor Indfæstningen, den aarlige Afgift m.m. bliver. Jeg vil da see, om jeg i sin Tid kan indlade mig paa dit gode Tilbud!....."

(V. S.til W. 20. sep. 1855):

".....Med hensyn til Marienro, der kommer Du i Grunden nu post festum, thi da det i den seenere Tid er en Regel, at Fæstegaardene paa en viss Maade gaae i Arv, saa var denne Gaard allerede 10 Aar før Madam Maars Død til hendes Datter, som nu ogsaa har Børn, bortfæstet. Da Du imidlertid vil give ti eller tyve Aars Henstand med at drive dine Fordringer igiennem, saa tænker jeg ikke, at vi 2 til den Tid komme i Process, fordie jeg spurgte Dig, om Du ikke kunde faa Lyst til at fæste denne Gaard. ....."

(W. til V. S. 27. okt. 1855):

".....At jeg ikke har faaet Marienro i Fæste, maae jeg efter Omstændighederne finde mig i. Dog forbeholder jeg mig Opfyldelsen af dit Løfte, dersom jeg skulde overleve den nuværende Besidderinde og hendes Børn. Skulde dette derimod ei blive Tilfældet før efter tyve Aars Forløb, vil jeg ei gjøre videre Paastand. ....."

Werlauff fik ikke sit ønske opfyldt. Han døde 90 år gammel i 1871 og overlevede således sin gamle ven med 16 år, men gården fik han ikke. Om Marienros videre skæbne kun dette, at den siden i mange år ejedes af slægten Lund, der også er kendt som degneslægten ved Veflinge skole.

Oplysningerne om dette emne og citaterne er taget fra værket: "Fra Fyens Fortid", 2. bind, udgivet af Gustav Ludvig Vad. 1916.

Nedenstående fæstekontrakt, der nedskrevet med en meget smuk gotisk skrift, findes i original på Lokalhistorisk Arkiv i Morud.Fæstecontrakt

Imellem underskrevne Hans Kongelige Majestæts virkelige Statsraad, Professor, Doctor, Ridder af Danebrogen og Danebrogsmand Vedel Simonsen, Eier af Elvedgaard, og Jomfrue Nicoline Maar paa Marienroe med Wærge Hr. Mægler Maar i Odense om Gaarden Marienroe under Elvedgaards Gods i Weflinge Sogn, som sidst har været overladt i Fæste til Forvalter Maar, og efter dennes Død til hans Enke, Madam Lovise Maar, ifølge det dem meddelte Fæstebrev under 28de April 1800, men nu af bemeldte Madam Maar er afstaaet for at kunne overdrages i Fæste til Datteren, Jomfrue Nicoline Maar og Første Mand i Tilfælde at hun skulle indlade sig i Ægtestanden, men bliver hun Enke og givter sig anden Gang ophører Fæstet, hvorom da er afsluttet som følger:

1.

Jomfrue N. Maar betaler aarlig til rette Forfaldstider, naar paakræves, alle kongelige Skatter, Stænderskat, derunder indbefattet, Kommunal-Afgifter og andre Paabud, saavel de som allerede ere, som de der herefter paabudne vorde, ordinaire og extraordinaire, reelle og personelle, samt alle andre Udgifter, Byrder og Paalæg, som med rette svares og udredes bør af denne Gaard med Tilliggende, som staar for Hartkorn Ager og Eng nye Matricul Hovedgaardstaxt: 2 Tdr., -- Fdkr., 2 3/4 Alb. Matricul Nr. 1B, og kontribuabelt: 4 Tdr., 5 Skpr., -- Fdkr., 2 Alb. Matricul Nr. l Gammelskat: 39 Rbdl. 4 M 8 1/2 Sk., hvorunder ogsaa indbefattes det aarlige Bidrag til den for Elvedgaards Hovedareal holdende Dragonhest i Forhold til Gaardens hartkorn af Hovedgaardstaxt og den af Parcel-Eierne paa Elvedgaards udstykkede Hovedgaardstaxt præsterede Betaling til den Hest, som holdes for deres Regning, hvilket erlægges hvert Aars Helligtrekongersdag her paa Elvedgaard.

2.

I Ligemaade betaler Jomfrue Maar de aarlig opkrævende Brandpenge, ordinaire og extraordinaire, af Forsikringssummen: 5200 Rbdl., hvorfor Gaardens Bygninger ere assurerede i Landets almindelige Brandkasse, saa og alle af dette Fæste flydende Omkostninger med Undtagelse af Reversal-Fæstebrevet, som anskaffes og bekostes af Eieren.

3.

Jomfrue Maar betaler hvert Aars Morthensdag 50, skriver halvtredsindstyve, Rigsbankdaler til Eieren i Landgilde og Hovningspenge.

4.

Fremdeles betaler Jomfrue maar i Indfæste af Mariero 1200 Rbdl., skriver eet tusinde og to hundrede Rigsbankdaler, hvoraf de 600 Rbdl. betales i 11te Juni Termin 1848 og Resten, sex hundrede, i 11te December Termin s. Aa.

5.

Gaardens Bygninger holder hun i samme gode og forsvarlige Stand, som de ere hende overleverede, hvortil hun som Hjælp ved forefaldende Reparationer erholder det fornødne Undertømmer, ligesom de øvrige Fæstere her paa Godset.

6.

Ifølge Jomfrue Maars eget Forlangende bliver hende ved Tiltrædelsen af Marienroe intet overleveret af Besætning, Inventarium, Føde eller Sædekorn, eller noget andet, saa hun eller Arvinger ved Fratrædelsen eller Dødsfald ikke heller har noget at tilsvare.

7.

Forøvrigt efterlever Jomfrue Maar i et og alt Hans Kongelige Majestæts om Fæstevæsenets emanerede allernaadigste Love og anordninger, Ligesom hun og muelig tilkommende Mand alletider bliver mig og dem jeg paa mine Vegne sender hørig og lydig, Alt under den hermed tilstaaede Fæsterettigheds Fortabelse.

8.

Naar Indfæstet er betalt efter Bestemmelserne i denne Contrakts 4de Post, og vedhørligt Syn er optaget over Gaardens Bygninger vil Jomfrue Maar blive meddelt lovformeligt Fæstebrev paa Gaard og grund.

Elvedgaard, d. 13de Januar 1848.

(sign.:) Vedel Simonsen.

NordfynsWeb
Klik på den lokalitet du søger information om

Udvalgte emner
Fortidsminder Gadekær Kirker Mindesmærker Naturområder Slotte og herregårde Skulpturer Øvrige Lokalhistorie Cykelruter på Nordfyn
Gamle nyheder
Nordfynske vejnavne Nordfynske stednavne
Kun for sjov - lidt tidsfordriv om Nordfyn
© Hanne og Benny Doré

Vestergade 16, Særslev. 5471 Søndersø
NordfynsWeb blev udgivet i perioden 2001-2005

NordfynsWeb opdateres ikke.
Der kan derfor være informationer som ikke længere er aktuelle.
Info:
Kontakt (09.00-18.00)
Hanne Doré: 30 24 10 98
Benny Doré: 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Mail Åbningstider
Nyhedsmail
Få besked om nye vine eller årgange, nyt fra vingårdene, gode tips eller måske et godt tilbud fra DoréDelicato.

Tilmelding Arkiv
Køkkenskriverier:
Det blev et år med tegninger
26. januar 2023
Sidste år begyndte jeg på en suite tegninger inspireret af den evigt v.....
Læs mere
Kirkemusik
10. januar 2023
Ved ikke hvorfor, men nu er det anden gang jeg har været heldig med at.....
Læs mere

Vestergade 16 | Særslev | 5471 Søndersø
Telefon 30 24 10 98 / 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Email: info@doredelicato.dk