Bemærk!!

NordfynsWeb kræver en bredere skærm.
Prøv med telefonen i bredformat.

Lokalhistorie i Vigerslev Sogn
Husbestyrerinde søges år 1899

Materialet er venligst stillet til rådighed af Søndersø Lokalhistoriske Arkiv
Denne artikel blev publiceret i arkivets årsskrift 1991
Digitalisering af artiklen er foretaget af NordfynsWeb

Hvis en gårdmand, håndværker eller som her en lærer ikke giftede sig, måtte der lejes en kvinde til at stå for husførelsen, så hjemmet fungerede, som var der en kone i huset.

Læreren var fra 1895-1934 Lars P. Haugård. Han var født 1870 på "Lille Haugård" i Vigerslev. Han forblev ungkarl.

I 1899 averterede han i "Fyns Tidende" efter en husbestyrerinde, og bl.a. Camilla Petersen reflekterede fra Kerte skole, hvor hun lærte husholdning hos lærerens kone der.

Camilla (1871-1943) var opvokset i Odense. Faderen var falleret karetmager, hvis dygtige kone, Caroline, forsørgede familien ved at drive en fedevareforretning. Der blev også råd til god skolegang for deres 5 børn.

I 1899 fæstede Camilla sig som husbestyrerinde for lærer Haugård på dennes betingelser.

Brevet med stillingsbeskrivelsen er bevaret hos hendes søn, nylig afdøde skovfoged Poul Stubgård (Langesø) og overladt lokalhistorisk arkiv af ham med opfordring til at bruge det. Vi betragter det som en fremragende illustration af kvindens ansættelsesforhold samt løn- og arbejdsforhold ved slutningen af 1800-tallet.Anno 1899

Igennem Fyns Tidende har jeg søgt en Husbestyrerinde, og De har indlagt Billet. Efter Deres Papirer at dømme vil De nok kunne paatage Dem Pladsen her hos mig, og vil jeg gennem disse Linier fortælle lidt om Forholdene her.

Pladsen er i Taagerod Skole per Odense et kort Stykke Vej fra Herregaarden Langesø. Da De er fra Odense, ved De aabenbart omtrent saa hvor.

Min nuværende Husbestyrerinde har været her i 2 1/2 Aar, naar vi naar Maj, og hun rejser herfra til sit Hjem, fordi hun har en Søster, som skal giftes. Husstanden bestaar af en Forstassistent og undertegnede. Vore Maaltider bestaar i Kaffe om Morgenen, og Assistenten faar et Par Stykker Mellemmad med i Skoven. Middag er det Kl. 12 med i Reglen 2 dagligdags Retter. Til Aften spise vi Kl. 7 sædvanligvis uden noget varmt. Med Hensyn til Madlavningen sætter jeg særlig Pris paa Sparsommelighed og pæn og god Tillavning. Vi slagter hvert Aar en god Gris undertiden også et Lam og køber derfor ikke saa meget hos Slagteren. Rugbrød købes; men Franskbrød og Øl laver vi selv. Husbestyrerinden har sit Værelse ovenpaa, medens vi andre to dele Soveværelse. Gulvene er olierede saa nær som et. Jeg forlanger selvfølgelig, at Huset skal holdes i prober Stand. Husbestyrerinden skal desuden hver Lørdag gøre rent i Skolestuen ved at feje Skolegulvet og tørre af, hvor der ligger Støv, ligesom Kakkelovne der og inde i Stuerne skal holdes pæne. Den grove Vadsk har jeg faaet besørget i mit Hjem, som er her i Sognet, og saadan bliver det nok fremdeles, saalænge min Mor lever; men dog maa De paatage Dem ogsaa dette, hvis det er nødvendigt.Dog skal De saa faa en Kone til Hjælp en Dag hver Gang. Jeg vil sætte Pris paa, om De kan vadske de finere Ting, dog har jeg ladet mine Kraver vadske i Odense hidtil, og det kan ogsaa lade sig gøre i Fremtiden, om saa skal være. De maa ellers udføre alt alene, ogsaa ved Eksaminer og lignende Lejligheder. Det sker nemlig ikke saa sjældent, at her kommer nogle Stykker fremmede. Vor Omgangskreds er nærmest Gaardmandsfamilier. Selvfølgelig kommer De med ud, naar Lejlighed gives. Desuden vil jeg gerne have, at Husbestyrerinden holder mine Klæder rene, mine Strømper og lignende i Stand. Jeg har jo ellers ikke meget at sy; men Fritiden maa de ellers anvende efter eget Behag. Dog glemte jeg at bemærke, at vi faa Mælk hos min Forpagter, som bor et Stykke herfra, og den skal Husbestyrerinden hente selv, naar der ikke er Skolebørn, som kan tage Spanden med.

Med Hensyn til Frihed er jeg ikke nøjeregnende; jeg vil gerne have, at De som Regel rejser bort det meste af Ferierne, da jeg selv gerne er paa Rejse. I Løn giver jeg 60 Kr. halvaarlig eller 10 Kr. om Maaneden, og jeg holder ikke af at fæste nogen mere end et halvt Aar første Gang.

Dersom De nu vil have Pladsen, som den er, saa venter jeg et Par Ord snarest, og betragter Dem saa som fæstet. I modsat Tilfælde skriver De nok ogsaa straks, da jeg saa maa henvende mig til en af de andre, som har indlagt Billet.

Vi have ikke længer (1 3/4 Mil) til Odense, end det godt kan lade sig gøre at gaa, og desuden kommer her meget jævnlig Vogn forbi til Odense; men det er langt til Jernbane.

Forhaabentlig er De ikke for bange af Dem. Vi bo noget ensomt, men meget smukt, og det hænder naturligvis, at Husbestyrerinden er ene hjemme. Dog gør en tro og vagtsom Hund i saa Tilfælde Selskab.

Haabende snart at høre fra Dem tegner jeg med Højagtelse

L.P. Haugaard
Taagerod Skole per Odense.
Til Frøken Petersen
Kerte Skole
per Aarup.

Brevet giver et tidsbillede af hverdagen i Tågerod skole. Måske atypisk er husstanden uden børn og uden gamle mennesker, men med en pensionær - en forstelev fra Langesø - som Camilla forlover og senere gifter sig med.

NordfynsWeb
Klik på den lokalitet du søger information om

Udvalgte emner
Fortidsminder Gadekær Kirker Mindesmærker Naturområder Slotte og herregårde Skulpturer Øvrige Lokalhistorie Cykelruter på Nordfyn
Gamle nyheder
Nordfynske vejnavne Nordfynske stednavne
Kun for sjov - lidt tidsfordriv om Nordfyn
© Hanne og Benny Doré

Vestergade 16, Særslev. 5471 Søndersø
NordfynsWeb blev udgivet i perioden 2001-2005

NordfynsWeb opdateres ikke.
Der kan derfor være informationer som ikke længere er aktuelle.
Info:
Kontakt (09.00-18.00)
Hanne Doré: 30 24 10 98
Benny Doré: 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Mail Åbningstider
Nyhedsmail
Få besked om nye vine eller årgange, nyt fra vingårdene, gode tips eller måske et godt tilbud fra DoréDelicato.

Tilmelding Arkiv
Køkkenskriverier:
Kunstsalon
28. april 2022
På Amfipladsen ved Brandts Klædefabrik i centrum af Odense ligger Cafe.....
Læs mere
Inspirationen
05. november 2021
Inspiration kan man lede efter længe uden den kommer. Man kan også opl.....
Læs mere

Vestergade 16 | Særslev | 5471 Søndersø
Telefon 30 24 10 98 / 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Email: info@doredelicato.dk