Bemærk!!

NordfynsWeb kræver en bredere skærm.
Prøv med telefonen i bredformat.

Lokalhistorie i Vigerslev Sogn
Friluftsbadet i Morud

Af Willy Rasmussen
Materialet er venligst stillet til rådighed af Søndersø Lokalhistoriske Arkiv
Denne artikel blev publiceret i arkivets årsskrift 1994
Digitalisering af artiklen er foretaget af NordfynsWebDet har ikke været muligt at finde frem til, hvem der var den første, eller de første, der udkastede tanken om et friluftsbad i Morud. Men initiativtagerne skal nok findes blandt folk fra Farstrup og Morud med en nær tilknytning til Farstrup Savværk.

At friluftsbadet blev placeret tæt ved Stavisåen og i tilknytning til den første rigtige idrætsplads i Vigerslev sogn er let at forklare.

Hvor Stavisåen i dag løber mindre end 10 meter fra bassinkanten på det nuværende Morud Friluftsbad, havde børn og unge i mange år, når sommersolen kom på himmelen, ved hjælp af jernbanesveller og lignende, lavet en spærring på tværs af åløbet og med forhåndenværende opgravede materialer bygget en primitiv dæmning. Et nemt og billigt "lille friluftsbad" var etableret.

- Det var før man fandt på, at alle huse i Morud skulle have moderne wc-er med træk og slip og med afløb til Stavisåen.

I 1936 besluttede Vigerslev sogneråd så at støtte tanken om bygning af et friluftsbad i Morud. Den gamle sognerådsprotokol beretter: Til at arbejde videre for Sagens Gennemførelse nedsættes et Udvalg på 5 Medlemmer, følgende valgtes: Laurits Poulsen, Marius Jensen, Chr. Jensen, Theodor Nielsen og Simon Jacobsen.

Disse fem valgt af sognerådet samt Th. Nielsen, Farstrup Savværk, Chr. Rasmussen, Bredbjerg, Johannes Jensen, Gl. Munkehus og lærer A. Th. Rasmussen, Havrehed, udgjorde den første bestyrelse for friluftsbadet i Morud og den nyanlagte idrætsplads. Th. Nielsen var formand og A. Th. Rasmussen kasserer og sekretær. Th. Nielsen var kun en kort tid i bestyrelsen, i hans sted indtrådte skovfoged Poul Stubgård.Initiativtagerne skulle nu finde en kreds af private personer, der kunne og ville kautionere for et lån på 11.000 kroner. Det lykkedes at skaffe det fornødne antal underskrifter, så lånets tilbagebetaling var sikret, og arbejdet med at bygge bad og omklædningsbygning m.v. kunne påbegyndes.

Det var en meget skøn plads, lensbaronen på Langesø havde stillet til rådighed for anlæg af idrætsplads og friluftsbad, men det viste sig hurtigt, at bundforholdene på stedet var meget vanskelige. Og da entreprenør Pedersen, Bogense sparede på jern og cement, er et moderne ord som byggesjusk en mild betegnelse for den måde, badet blev bygget på.

Indvielsesdagen var fastsat, men den 4. juni måtte bestyrelsen konstatere, at grundvandet løb ind i bassinet som gennem en gammel utæt si. Indvielsesdagen blev udsat på ubestemt tid, og der blev hentet ekspertbistand fra Glamsbjerg og København. I den dybe del af bassinet blev der nu indstøbt et ekstra betonlag på tyve centimeters tykkelse. En væsentlig forøgelse af anlægsudgiften, men bassinet blev næsten tæt, og indvielsen blev fastsat til søndag den 25. juli 1937.

Falck fra Odense fyldte bassinet med vand dels fra Stavisåen, men mest fra Langesø. Det var ikke rent vand, der blev fyldt i det nye friluftsbad, men - rent eller ikke rent - i årtier blev badet en værdsat tumleplads i sommermånederne for sognets børn og unge.

Fyns Venstreblad skriver om indvielsen: Morud Friluftsbad fik en smuk Indvielse. Det var Bygevejr, da Festen begyndte KL 15, men 500 Mennesker var kommet, og det blev en begivenhedsrig Eftermiddag. 100 Gymnaster marcherede fra Forsamlingshuset med Musik i Spidsen op paa Pladsen, hvor de tog Opstilling på et udlagt Gulv ved Badet. Savskærer Nielsen, Farstrup, bød Velkommen og rettede en særlig Velkomst til Lensbaronen Berner Schilden-Holsten og Lensbaronessen uden hvis Imødekommenhed, man ikke havde kunnet gennemføre Planen. Sognerådsformand Jacobsen, Farstrup takkede Sognerådsmedlemmerne og Garanterne og med de bedste Ønsker for Fremtiden overdrog han Pladsen og Badet til Sognets Unge.

Man fik nu en pragtfuld Gymnastikopvisning at se. Vigerslev Karle under Ledelse af Olaf Jensen og Vigerslev Piger ledet af Ellen Hansen viste glimrende Gymnastik, så Bifaldet haglede imod dem. Der var nogle haarde Svømmekampe og desuden Udspring fra baade 3,5 og 10 Meter Vippe. De vanskelige og dristige Spring høstede stærkt Bifald hos Forsamlingen. Der var opstillet to store Telte på Pladsen, og selvom en Byge af og til trommede på Teltdugen, var Humøret højt. Tilsidst spillede Blæsbjerg-Orkestret op, og Dansen gik lystigt i Sommeraftenen.

Helt fra starten viste det sig meget vanskeligt at få indtægten til at dække de nødvendige udgifter. 11937 blev indtægten i alt på 1.512,25 kr., hvilket var en ikke helt ringe indtægt, men i 1938 blev de samlede indtægter ved badet kun 1.071,55 kr. Det betød at de 150 garanter, der havde givet tilsagn om at sikre badets drift hvert år, fra nu af blev afkrævet et beløb, så der kunne skaffes balance på regnskabet. Når indtægterne ikke kom på højde med udgifterne, skyldtes det først og fremmest, at anlægsudgiften blev næsten 20.000 kroner og ikke de 11.000 kr. som lovet ved projektets start.

Læsningen af de gamle protokoller fortæller klart, at havde anlægsudgiften været 11.000 kr., ville friluftsbadet de første mange år have kunnet give overskud.

Det var jo ikke bademesterens løn, der var skyld i den manglende balance på regnskabet, han fik for hele sæsonen 400 kr. plus kost og logi! Ansættelsen var fra 15. maj til 15. september.

Ved udgangen af 1942 stopper både bestyrelses- og regnskabsprotokol brat. Efter 1942 opkræves der heller ikke hos garanterne beløb til dækning af badets underskud.

Hvilket kort fortalt vil sige, at Vigerslev sognekommune fra nu af dækker badets underskud, og helt har overtaget ansvaret for friluftsbadet.

Tyve år efter indvielsen var Morud friluftsbad så nedslidt, og så langt fra at opfylde de krav, der måtte stilles til et offentligt bad, at en fuldstændig om- og genopbygning måtte foretages, eller badet måtte lukkes. Omklædnings- og toiletbygningen var så primitiv, at sundhedsmyndigheden måtte overveje at lukke badet.

Der var en højdeforskel på 22 cm. fra det nordøstlige til det sydvestlige hjørne af bassinet. Det bevirkede, at overskyldnings-renderne slet ikke kunne fungere, og at der ikke skete nogen rensning af badevandet. Ved en sæsonafslutning var der ca. 30 cm. mudder i den dybe del af bassinet.

Den nystiftede Vigerslev Idrætsforening foreslog i 1958 Vigerslev sogneråd, at idrætsforeningen helt overtog friluftsbadet for derefter at ombygge det, mod at sognekommunen hvert år gav et mindre beløb til driften af badet.En ret lang og trang planlægningsperiode blev påbegyndt. Kort fortalt blev resultatet, at idrætsforeningen i august 1960 påbegyndte nedbrydningen af det bestående friluftsbad, eller måske mere korrekt, foretog nedbrydningen af resterne af et friluftsbad.

Ved om- og genopbygningen deltog omkring hundrede af idrætsforeningens medlemmer med 3.500 frivillige arbejdstimer, nogle få stykker med flere hundrede arbejdstimer.Værdien af det frivillige arbejde blev vurderet til 40.000 kr., og der blev købt materialer og arbejde for 60.000 kr. Alt i alt et projekt til 100.000 kr., da det stod klar til indvielse. Grundlovsdag den 5. juni 1962 var alt klar til 25-års jubilæum og genindvielse af Morud Friluftsbad.

Vigerslev Idrætsforenings blad VI-talitet beretter om 25-års jubilæet og genindvielsen: Mange var mødt op for at være med til genindvielsen af det nye friluftsbad med en helt ny omklædnings- og toiletbygning og med et nyt filteranlæg.

Dansk Idrætsforbunds repræsentant, skoleinspektør Poul Clausen, Odense, amtskolekonsulent Viggo Land, Odense og sognerådsformand Albert Christensen, Vigerslev, udtalte mange anerkendende og rosende ord for det arbejde, der var gjort og det resultat, der var nået, og ønskede badet en lang og lykkelig levetid. Formanden for Vigerslev Idrætsforening lærer Rasmussen udtalte bl.a.: Tak til alle, der gjorde det muligt at ombygge og nybygge Morud Friluftsbad. En særlig tak til dem, der tog fat for 25 år siden. Uden deres indsats havde det ikke været muligt i dag, i en almindelig landkommune at møde op med idrætsplads og tilhørende friluftsbad. Tak til Dansk Idrætsforbund for 15.000 kr. i direkte tilskud og for 7.500 kr. i form af et rentefrit lån. Tak for 6.000 kr. fra Statens Brandslukningsudvalg, og til sidst tak for de 30.000 kroner fra Vigerslev sogneråd.

Tak til alle de handlende og vore dygtige håndværkere, der i mange tilfælde helt uden vederlag har gjort en indsats her ved dette projekt. Sidst men ikke mindst tak til alle Jer unge, og nogle ikke helt unge, der har arbejdet her på pladsen i to år, eller på anden måde har ydet en indsats. Her skal ikke nævnes navne, men nogle få lærlinge har trukket en meget stor del af det ikke helt lille læs.

Efter endt ombygning tilbød friluftsbadet at give sognets skoleelever svømmeundervisningsning i 14 dage af skolens sommerferie. Meget hurtigt blev det til, at eleverne fra de nærmeste nabosogne også kunne deltage i sommerferiesvømningen. Og efter 1966 blev sommerferiesvømningen for elever fra hele Søndersø kommune.

Indtægten fra svømmeundervisningen og en uegennyttig indsats fra mange gjorde, at badet og dets faciliteter kunne udbygges og forbedres, bl.a. er hele bassinet blevet beklædt med fliser. I tiden fra 1975 til 1987 blev der i alt brugt omkring 400.000 kr. til udbygning og forbedring.

Den sidste store investering blev foretaget i forbindelse med 50-års jubilæet. Badet forærede sig selv et solvarmeanlæg til en værdi af 65.000 kroner. Heraf var der frivillig arbejdskraft for 15.000 kr.Lørdag den 25. juli 1987 på badets 50-års dag var der stort rykind i Morud Friluftsbad. Fra alle egne af landet kom der gæster, bl.a. kom badets første bademester, Henry Sørensen helt fra København.

Formanden for friluftsbadet formulerede sin tak til alle, der havde været aktive ved

jubilæumsfestlighederne og til alle, der havde ydet en indsats i løbet af de 50 år ved at sige

TAK TIL ALLE JER, DER IKKE STILLEDE KRAV OM DETTE ELLER HINT, MEN SPURGTE, HVAD KAN VI HJÆLPE MED, HVAD KAN VI GØRE FOR DENNE SAG.

NordfynsWeb
Klik på den lokalitet du søger information om

Udvalgte emner
Fortidsminder Gadekær Kirker Mindesmærker Naturområder Slotte og herregårde Skulpturer Øvrige Lokalhistorie Cykelruter på Nordfyn
Gamle nyheder
Nordfynske vejnavne Nordfynske stednavne
Kun for sjov - lidt tidsfordriv om Nordfyn Jul på NordfynsWeb
© Hanne og Benny Doré

Vestergade 16, Særslev. 5471 Søndersø
NordfynsWeb blev udgivet i perioden 2001-2005

NordfynsWeb opdateres ikke.
Der kan derfor være informationer som ikke længere er aktuelle.
Info:
Kontakt (09.00-18.00)
Hanne Doré: 30 24 10 98
Benny Doré: 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Mail Åbningstider
Nyhedsmail
Få besked om nye vine eller årgange, nyt fra vingårdene, gode tips eller måske et godt tilbud fra DoréDelicato.

Tilmelding Arkiv
Køkkenskriverier:
Inspirationen
05. november 2021
Inspiration kan man lede efter længe uden den kommer. Man kan også opl.....
Læs mere
Weekend på internationalt niveau
03. oktober 2021
På vej hjem fra fejringen af vores ældste søns 50 års fødselsdag besøg.....
Læs mere

Vestergade 16 | Særslev | 5471 Søndersø
Telefon 30 24 10 98 / 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Email: info@doredelicato.dk