Bemærk!!

NordfynsWeb kræver en bredere skærm.
Prøv med telefonen i bredformat.

Lokalhistorie i Særslev Sogn
Fattighuset i Hemmerslev

Af Johan Søndergaard
Materialet er venligst stillet til rådighed af Søndersø Lokalhistoriske Arkiv
Denne artikel blev publiceret i arkivets årsskrift 1986
Digitalisering af artiklen er foretaget af NordfynsWebUddrag fra Særslev sogneråds forhandlingsprotokol 1883-1885 ang. fattighuset i Hemmerslev

19/2-1884

Fra amtet forelå en skrivelse sålydende: Nærmere meddelelse bebudet i behagelig skrivelse af 9/7-1883 forventes ang. fattighus-forholdene.

4/3-1884

Sognerådet vedtager ombygning af fattighuset i Hemmerslev.

4/4-1884

Der forelagdes sognerådet en tegning til nyt fattighus i Hemmerslev. Det vedtoges at sende tegningen til Amtets approbation.

(Der er sikkert sket en ændring m.h.t. fattighuset. Først er der tale om en ombygning - nu tales der om en nybygning. Protokollen siger intet om denne ændring.)

18/6-1884

Det overdroges formd. at optage et lån på 6.000 kr. i Bogense Sparekasse og indsætte pengene i sparekassen til der blev brug for dem.

9/7-1884

Formd. meddelte, at han havde henvendt sig til Bogense Sparekasse med begæring om et lån på 6.000 kr. til brug ved opførelsen af et nyt fattighus.

Fra direktionen for sparekassen er der indløbet en skrivelse som godtgør, at pengene ikke kan erholdes foreløbig.

Det vedtoges at henvende sig til Fyns Stifts Sparekasse i Odense om det ovenomtalte byggelån på 6.000 kr., som ønskes optaget så snart som muligt. Lånet ønskes optaget og forrentet med 6%.

16/7-1884

Der foretoges syn over 32.000 mursten hos grdmd. Anders Jensen i Særslev. De godkendtes af sognerådet til brug ved opførelsen af et nyt fattighus.

20/8-1884

Det overlodes til Hans Andersen og Anders Nielsen at gøre indkjøb af skifer til fattighuset efter bedste skønnelse.

Der forelå meddelelse fra såvel Bogense Sparekasse som fra Fyns Stifts Sparekasse om, at det af sognerådet begærede lån - 6.000 kr. - kan erholdes. Det overlodes til formd. at ordne lånets optagelse på betingelse af, at det forrentes og optages med 6%.

19/9-1884

Efter brevveksling med Bogense Sparekasse var modtaget tilbud om lån på 6.000 kr.

Lånet forrentes og afdrages i 31,49 år med 6% eller 360 kr. årligt.

Det bemyndigedes grdmd. Knud Jensen og møller H. Jensen at modtage og bevidne på Communens vegne for nævnte beløb.

20/10-1884

Der foretoges syn over det nye fattighus, som efter konditionerne skulle være under tag den 10. oktober. Det til den tid udførte arbejde godkjendtes af sognerådet.

18/3-1885

Til mødet forelå en opgørelse over udgifterne til det nye fattighus.

Alt i alt kostede fattighuset 5.604,45 kr. Ved samme møde forelå opgørelse over udgifterne til skolevæsenet i Særslev kommune:

Lærerlønninger2.398,96 kr.
Reparationer v. skolerne506,40 kr.
Skatter, brandpenge, bøger m.m.298,87 kr.
i alt:3.204,23 kr.
19/4-1885

Rasmus Gregersen har fået anvist 56 kr. for levering af 3200 mursten til fattighuset.

7/7-1995

Hans Larsen har fået anvist 151,36 kr. for at male det nye fattighus.

29/7-1885

Til at fordele værelserne imellem de fattige i det nye fattighus nedsattes et udvalg best. af formd. Anders Chr. Larsen, Julius Larsen og Hans Andersen.

---

Såvidt de korte og kontante oplysninger. I forhandlingsprotokollen aner man jo nok en række mennesker bag det store arbejde med bygningen af fattighuset, som det hele tiden benævnes. Bygningen har sikkert været imponerende efter den tids målestok. Dog hører vi ikke om delegationer fra andre kommuner på besøg for at se bygningen. Det hører vi derimod en del om, da den nye skole står færdig i 1909.

Fattighuset eller Asylet, som det senere blev kaldt opfyldte sin mission i en lang årrække. Mange mennesker har haft deres hjem her - sikkert under kummerlige vilkår.

I dag tjener bygningen som tilholdssted for FDF/FPF.NordfynsWeb
Klik på den lokalitet du søger information om

Udvalgte emner
Fortidsminder Gadekær Kirker Mindesmærker Naturområder Slotte og herregårde Skulpturer Øvrige Lokalhistorie Cykelruter på Nordfyn
Gamle nyheder
Nordfynske vejnavne Nordfynske stednavne
Kun for sjov - lidt tidsfordriv om Nordfyn Jul på NordfynsWeb
© Hanne og Benny Doré

Vestergade 16, Særslev. 5471 Søndersø
NordfynsWeb blev udgivet i perioden 2001-2005

NordfynsWeb opdateres ikke.
Der kan derfor være informationer som ikke længere er aktuelle.
Info:
Kontakt (09.00-18.00)
Hanne Doré: 30 24 10 98
Benny Doré: 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Mail Åbningstider
Nyhedsmail
Få besked om nye vine eller årgange, nyt fra vingårdene, gode tips eller måske et godt tilbud fra DoréDelicato.

Tilmelding Arkiv
Køkkenskriverier:
Correggia
03. december 2022
Tilbage i 2010 besøgte jeg første gang vinhuset Matteo Correggia, der .....
Læs mere
Etudes
11. september 2022
Disse tegninger er ikke skitser til større værker. Heller ikke del af .....
Læs mere

Vestergade 16 | Særslev | 5471 Søndersø
Telefon 30 24 10 98 / 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Email: info@doredelicato.dk