Bemærk!!

NordfynsWeb kræver en bredere skærm.
Prøv med telefonen i bredformat.

Langesø Skov


Teksten om Langesø Skov stammer fra Dansk Skovforenings vandretursfolder "Ture i danske skove - Langesø" (lavet med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen). Teksten er gengivet med venlig tilladelse fra Dansk Skovforening og Langesø Gods.


En fold af smeltevand brød engang i istiden gennem de vældige ismasser og skabte en tunneldal. I dag er denne dal den ca. 1300 meter lange, 200 meter brede og 12 meter dybe Langesø, der har givet godset navn. Når tunneldalen er så kort, skyldes det, at istunnelens øvrige dele har ligget højere oppe i isen, hvor smeltevandsfloden ikke har kunnet skære sig ned i underlaget.

Ved Langesø lå for ca. 500 år siden en bondegård. På en reliefsten er indskrevet (på latin): "I Herrens år 1554 lod Anthonius Bryske mig gøre, på den tid, da han var Danmarks Riges Kansler, i hans alder 54de år". Baggrunden for dette er, at rigskansler Bryske lagde gods til gården og gjorde den til hovedgård. Hans borghus, som stod nærmere søen end det nuværende slot, er formentlig gået til grunde i løbet af godt 100 år på grund af søens undergravende virksomhed og væld i undergrunden. På de overdækkede fundamenter har der været opført en ikke-grund-muret bindingsværksbygning, som i 1755 blev betegnet som "en gammel og elendig bygning".

Langesø, som i 1684 var kommet i slægten Holstens besiddelse, blev i 1723 lagt under baroniet Holstenshuus. Geheimeråd Adam Christopher Holsten lod i 1774-79 det nuværende Langesø opføre under ledelse af arkitekterne Georg Didrich Tschierske, Johan Gottfried Rosenberg og Hans Næss, i en tid, hvor rokoko og nyklassicisme brødes. I 1978 blev Langesø Gods en selvejende fond, hvis hovedformål er at sikre ejendommens fremtid som erhvervsskovbrug med rekreativ værdi, samt at støtte det danske skovbrug. Godset er på 880 ha, heraf 750 ha skov og 50 ha ager.

Langesø Skovbrug

I de sidste 200 år er skovbruget vokset fra 165 ha til 750 ha, dels ved tilkøb af Morud Skov, dels ved tilplantning af landbrugsjord. I sidste halvdel af forrige århundrede anlagde man store selvforyngelser af bøg. I disse bevoksninger opstod der huller som følge af frost- og museskader. Her indplantede skovrider C. Bloch udenlandske nåletræer, som vokser hurtigt og derfor kunne indhente de 10-20 års forspring, som løvtræerne havde fået.

Over 100 forskellige træarter blev forsøgt. Det viste sig snart, at de nordvestamerikanske nåletræarter klarede sig bedst - især douglasgran, nobilis, grandis (kæmpegran), cypres, thuja, sitkagran, tsuga (skarntydegran) og sequoia (californisk kæmpefyr). Desuden indførtes nordmannsgran fra Kaukasus, og fra Europa kom almindelig ædelgran, lærk og skovfyr. De største af disse træer er på kortet markeret med en stjerne.

Siden da er der systematisk indplantet nåletræ, navnlig douglas, i løvtrækulturerne. Der er blevet samlet frø fra douglasgranerne, og nu findes tredje generation på distriktet. Veddet fra douglasgran er velkendt fra Amerika under navnet Oregon Pine. Af de indførte nåletræer har sitka, lærk, ædelgran, douglas, grandis og til dels cypres alle betydning som vedproducenter. Bøgen er dog den dominerende træart.

Siden 1930'erne er de etableret en produktion af pyntegrønt på distriktet. Det omfatter især nordmannsgran til juletræer - som i dag overvejende dyrkes på tidligere landbrugsjord - samt nobilis til klippegrønt. Der er udpeget bevoksninger til frøavl af douglasgran, cypres, thuja, nordmannsgran, rødeg, fuglekirsebær og ær (ahorn).

Indtægterne fra skovbruget fordeler sig på fem nogenlunde lige store dele: (1) juletræer, (2) klippegrønt, (3) løvtræ til møbler, gulve og brænde, (4) nåletræ til tømmer og papir, samt (5) jagt, fiskeri, udlejning af huse, ridekort, frøavl og landbrug. Pyntegrøntarterne er meget vigtige for godsets økonomi; de dækker 15% af det bevoksede areal, men de står for 40% af omsætningen. Indtægterne fra denne produktion er med til at opfylde andre forpligtelser på ejendommen, bl.a. bevarelse af naturværdierne, bevarelse af den fredede hovedbygning samt hensyn til friluftslivet.

De værdifulde nåletræer, især douglasgran, bliver opstammet - dvs. man fjerner lavtsiddende sidegrene. Formålet er at fremstille stammer, som kun inde i nærheden af marven har knaster. Veddet fra disse træer kan sælges til gode priser til specialformål, fx møbler og gulve.

Godsets andre aktiviteter

I december måned sælges juletræer og klippegrønt med "smedien", og i week-enden er der mulighed for at købe kunsthåndværk og gløgg. Parken omkring slottet anvendes hvert år i august til den årlige messe for fagfolk om pyntegrønt.

Ved søens vestlige ende ligger Langesø Skovkapel, som godset byggede i 1870 som sognekirke for omegnens beboere. Kapellet har også været en yndet bryllupskirke for udensognsboende. I 1878 blev der bygget en såkaldt rejselade med plads til kirkegængernes heste og med stue til undervisning for konfirmander.

Ved Ålekisten har godset etableret to bålpladser, hvor skovens gæster kan oparbejde og udnytte det fremlagte brænde. Uden for denne bålplads er åben ild ikke tilladt.

Turene

Der er afmærket tre ture gennem Langesø. Alle ture er farbare med fornuftigt fodtøj. GUL TUR tillige med barnevogn. Der er markeret en række parkeringspladser hvor bilen kan sættes. Gennem kortets område går i øvrigt Marguerit-ruten fra Odense til Middelfart og cykelrute 6 Odense-Middelfart. Desuden starter cykelrute 79 ved Langesø og går via Vissenbjerg og Glamsbjerg til Ørbæk.

Gul tur

(4½ km - 1¼ time)

Stien passerer slusen - Ålekisten - som hæver vandstanden i Langesø; afløbet fører ud i Odense Å. Stien fortsætter langs søbredden til kapellet og videre ad skovvejen på søens modsatte side.

Blå tur

(5½ km - 1½ time)

Ruten går forbi mange gamle nåletræer, som er blevet indført fra udlandet. Der er mulighed for en afstikker ned til nordsiden af søen. Den botaniske interesserede bør se Pinetet, der ligger ved kapellet. Fra slotsparken og forbi søen følges gul rute eller offentlige veje.

Rød tur

(3½ km - 1 time)

Denne tur følger stier på stejle skråninger ned mod Stavids Å, som løber i bunden af en tunneldal. Snart befinder man sig højt over åen, og snart følger man åens snoede leje, der omkranses af elleskov. Ved Syvstjernen mødes syv veje, og på dette punkt ses bevoksninger af thuja, douglasgran, lærk, sitkagran, cypres samt bøg.

Til skovgæsten

Vi byder Dem velkommen til en vandretur i vore skove. Der er følgende begrænsninger på adgangen til området:
  • Færdsel i skovene må kun ske til fods og på cykel. Færdsel til fods må kun ske ad stier og anlagte veje. Færdsel på cykel må kun ske ad befæstede stier og anlagte veje.

  • Hunde skal føres i snor af hensyn til vildtet.

  • Brug af åben ild uden for afmærkede bålpladser er ikke tilladt. Træer og buske må ikke beskadiges, ligesom grene og kviste af pyntegrønt ikke må indsamles.

  • Færdsel og ophold må kun finde sted i tiden fra klokken 7 til solnedgang. Støjende adfærd bør undgås af hensyn til dyrelivet og andre skovgæster.

  • Ophold må ikke finde sted inden for 150 m fra beboelses- og driftsbygninger.

  • Anvisninger på opstillede skilte skal følges.
I øvrigt er adgangen undergivet miljøministeriets bestemmelser for færdsel og ophold i private skove.

NordfynsWeb
Klik på den lokalitet du søger information om

Udvalgte emner
Fortidsminder Gadekær Kirker Mindesmærker Naturområder Slotte og herregårde Skulpturer Øvrige Lokalhistorie Cykelruter på Nordfyn
Gamle nyheder
Nordfynske vejnavne Nordfynske stednavne
Kun for sjov - lidt tidsfordriv om Nordfyn
© Hanne og Benny Doré

Vestergade 16, Særslev. 5471 Søndersø
NordfynsWeb blev udgivet i perioden 2001-2005

NordfynsWeb opdateres ikke.
Der kan derfor være informationer som ikke længere er aktuelle.
Info:
Kontakt (09.00-18.00)
Hanne Doré: 30 24 10 98
Benny Doré: 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Mail Åbningstider
Nyhedsmail
Få besked om nye vine eller årgange, nyt fra vingårdene, gode tips eller måske et godt tilbud fra DoréDelicato.

Tilmelding Arkiv
Køkkenskriverier:
Udvalgte værker fra 2023
07. januar 2024
Så er årets lille hæfte sendt til trykkeriet. Du kan smugkigge på udva.....
Læs mere
Barbera d'Alba
21. november 2023
Bel Colle Barbera d'Alba Ape Reale Ny vin i sortimentet Barbera Ape .....
Læs mere

DoréDelicato | Vin&Kunst
Vestergade 16 | Særslev | 5471 Søndersø
Telefon 30 24 10 98 / 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Email: info@doredelicato.dk